INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je:

Obchodné meno:           Gabriel Pálinkás

Miesto podnikania:        Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 732/1, 930 25 Vrakúň

IČO:                             33 934 363

v mene kt. koná             Gabriel Pálinkás

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda,

č. živnostenského registra: 201-6436

e-mailová adresa:          palinkas@palinkas.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa:  palinkas@palinkas.sk
 • na adrese:             Gabriel Pálinkás, Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 732/1, 930 25 Vrakúň.

V prípade písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, na obálku uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBY UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje potrebuje na poskytnutie tovaru/služby.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie:

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL. 13 NARIADENIA
           
P. č. ÚČEL SPRACÚVANIA PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB LEHOTA NA VÝMAZ OÚ KATEGÓRIA PRÍJEMCOV
1 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ CEZ ESHOP spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba FO/PO 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola zmluva uzatvorená kuriérska spoločnosť, ktorá zabezpečujú doručovanie,Slovenská obchodná inšpekcia, Finančná správa, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege.
2 ZRIADENIE A VEDENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba registrované osoby 10 rokov nasledujúcich po roku, kt. sa týkajú                                                                   3 roky nasledujúce po roku, kt. sa týkajú (ak si neobjedná tovar) subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
3. VYBAVENIE REKLAMÁCIÍ spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zozákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Reklamujúce osoby 10 rokov po ukončení reklamácie Slovenská obchodná inšpekcia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
4. UPLATŇOVANIE PRÁV – ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej:z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
5. PRÁVNA AGENDA spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich:zo zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní,zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ/žalobca alebo odporca/žalovaný), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní,Fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní,zamestnanci 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súd, orgány činné v trestnom konaní,Slovenská obchodná inšpekcia,advokát, exekútor a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
6. SPRACOVANIE OBCHODNEJ A ÚČTOVNEJ AGENDY spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo:zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. fyzické osoby Účtovná závierka, daňové doklady – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, účtovné knihy a doklady – 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, hlavná účtovná kniha 10 rokov Finančná správa SR, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, súd iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované (individuálne) spracúvanie osobných údajov, vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre Dotknutú osobu právne účinky alebo by Dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

ZDROJ ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Prevádzkovateľ získava z nasledovných možných zdrojov:

PRIAMO OD DOTKNUTEJ OSOBY

V prípade, ak si dotknutá osoba u Prevádzkovateľa objedná tovar, resp. inú ponúkanú službu.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva sú nasledovné:

Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresu, bankové spojenie, emailovú adresu, adresa na doručovanie. Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate za účelom objednania tovaru alebo iného zmluvného  vzťahu.

Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách.

Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr. údaje z používania webovej aplikácie, či obchodnej komunikácií, ako aj údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM [čl. 15 Nariadenia]

Máte právo získať od Prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. V prípade ak spracúva Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto Prevádzkovateľ nemôže sprístupniť.

 • PRÁVO NA OPRAVU ALEBO DOPLNENIE [čl. 16 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ vedie. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 • PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“) [čl. 17 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. namietanie proti oprávnenému alebo verejného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (t. j. priamy marketing);
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA [čl. 18 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôže Prevádzkovateľ vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. oprávnený alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ môže ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

 • PRÁVO NAMIETAŤ [čl. 21 Nariadenia]

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu palinkas@palinkas.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste podnikania Prevádzkovateľa.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ zlikviduje, s výnimkou, ak nastanú tieto dve situácie:

 • Prevádzkovateľ preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • preukáže, že Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ak Vaše osobné údaje používame aj na iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, s výnimkami danými v osobitných predpisoch, proti ktorému ste nám podali Vaše námietky.

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

 • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU [čl. 77 Nariadenia]

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

 • UPLATNENIE VAŠICH PRÁV [čl. 12 Nariadenia]

Prevádzkovateľ poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, za predpokladu že dotknutú osobu je preukázateľne schopný identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ tak predchádza k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Prevádzkovateľ má na vybavenie Vašej žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti podľa zmien v legislatívnych procesoch.

Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu palinkas@palinkas.sk

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Informácia o ochrane osobných údajov je platná a účinná odo dňa 01.09.2021.