OBCHODNÉ PODMIENKY

Gabriel Pálinkás

(ďalej len „OP“)

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto OP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky – www.palinkas.sk.
 1. Tieto OP sú záväzné pre všetky Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci a/alebo objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si vyslovene dohodnú podmienky odlišné od týchto OP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito OP.
 1. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani Kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi znením týchto OP a individuálnou Kúpnou zmluvou, má prednosť text Kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci realizáciou objednávky (resp. odoslaním objednávky) potvrdzuje, že sa riadne a v plnom rozsahu oboznámil s týmito OP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente realizácie objednávky. Potvrdením objednávky Predávajúcim sa tieto OP stávajú záväznými pre obidve zmluvné strany.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že mu realizáciou objednávky (resp. uzatvorením Kúpnej zmluvy v prípade potvrdenia objednávky Predávajúcim) nevznikajú žiadne práva duševného vlastníctva, resp. priemyselného vlastníctva, najmä práva na používanie ochranných známok, obchodných mien, firemných log, patentov Predávajúceho alebo ďalších spoločností, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 • ZÁKLADNÉ POJMY
  • Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. (ďalej len „Kupujúci“)
 • Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi platnými právnymi predpismi. (ďalej len „Spotrebiteľ“)
 • Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa pre účely týchto OP rozumie i ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné údaje (IČO, resp. DIČ), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto  OP pre podnikateľov. (ďalej len „Podnikateľ“)

 • KONTAKTNÉ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

3.1    Kontaktné a identifikačné údaje na Predávajúceho:

Obchodné meno:        Gabriel Pálinkás

Miesto podnikania:     Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 732/1, 930 25 Vrakúň

IČO:                              33 934 363

v mene kt. koná          Gabriel Pálinkás

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda,

č. živnostenského registra: 201-6436

e-mailová adresa:       palinkas@palinkas.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

3.2    Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21

 • REGISTRÁCIA
  • Objednávka dodania tovaru je odoslaná prostredníctvom užívateľského účtu Kupujúceho (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len Kupujúci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu. Registrácia je pri nákupe na stránke www.palinkas.sk dobrovoľná.
 • Na registráciu je potrebná e-mailová adresa Kupujúceho.
 • Kupujúci si založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „užívateľský účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu informáciu o vytvorení užívateľského účtu.
 • Kupujúci si pri založení užívateľského účtu zvolí vlastné heslo, ktorým sa bude môcť prihlasovať v e-shope www.palinkas.sk. Kupujúci je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má Kupujúci pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný svoje heslo bezodkladne zmeniť.
 • Kupujúci môže kedykoľvek kontaktovať Predávajúceho podľa článku 3 Kontaktné a identifikačné údaje v bode 3.1 týchto OP o vymazanie užívateľského účtu, v takom prípade jeho užívateľský účet nie je možné ďalej využívať.

4.6      Kupujúci pri vytvorení užívateľského účtu potvrdzuje zaškrtnutím možností „Súhlasím s obchodnými podmienkami a podmienkami odstúpenia a budem ich bezpodmienečne dodržiavať“ a „Zásady ochrany osobných údajov“. V zmysle predchádzajúcej vety Kupujúci berie na vedomie, že bol tým oboznámený s OP a Zásadami ochrany osobných údajov.

4.7      Potvrdenie o registrácii bude doručené Kupujúcemu na e-mail uvedený pri registrácii.

 • OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom e-shopu.
 • Kupujúci môže odoslaním objednávky zaslať záväzný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru a služieb, uvedených v objednávke a vybraných Kupujúcim z katalógu produktov prezentovaných v internetovom obchode. (ďalej len „Objednávka“)
 • Kupujúci si v e-shop-e vyberá jednotlivé druhy tovarov kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania.
 • Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným položkám.
 • Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení zaškrtnutí tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami a podmienkami odstúpenia a budem ich bezpodmienečne dodržiavať“.
 • Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ a proces objednávania je tým ukončený.  Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému e-shopu (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté všetky potrebné informácie napr.: hlavné vlastnosti tovaru, objednávaný druh tovaru, počet tovaru, celková cena tovaru vrátane poštovného a balného, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje Predávajúceho.

5.8    Po odoslaní objednávky Kupujúcim bude objednávka spracovaná Predávajúcim, pričom záväznou sa pre obe zmluvné strany stáva až jej potvrdením od Predávajúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho s príslušnými platobnými podmienkami, platba dobierkou pri dodaní tovaru.

5.9    Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu za objednaný tovar a tovar prevziať.

 • ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

6.1    Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju objednávku za ďalej stanovených podmienok. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu od Predávajúceho o prijatí objednávky, pričom zrušenie objednávky musí Kupujúci nahlásiť priamo na kontaktnú e-mailovú adresu  palinkas@palinkas.sk

6.2    V prípade, že dôjde k situácii, keď po uzavretí Kúpnej zmluvy (t. j. po potvrdení objednávky Predávajúcim) nebude možné tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní na jeho bankový účet, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Vrátením kúpnej ceny uvedeným spôsobom budú všetky vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami v celosti vyrovnané.

6.3    Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru ponúkaného v e-shope.

 • CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Všetky ceny sú uvedené v mene EURO (EUR). V internetových obchodoch sú vždy platné a aktuálne ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, prípadne ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 • Predávajúci akceptuje nasledovné možnosti platby:
  • platba na dobierku pri doručení,
  • osobný odber – Dunajská Streda.
 • Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že súhlasia so zasielaním elektronických faktúr Predávajúcim elektronicky na príslušnú e-mailovú adresu Kupujúceho.
 • Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.
 • DODACIE PODMIENKY

8.1    Kupujúci má na výber nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

          8.1.1      zasielanie prepravnou spoločnosťou (resp. kuriérom),

8.1.2      osobný odber v predajni.

8.2    Na základe potvrdenej objednávky sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu v dohodnutej cene správne množstvo a druh tovaru.

8.3    Doručenie tovaru kuriérom prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku okrem štátom uznávaných štátnych sviatkov.

8.4    Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky.

8.5    Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu palinkas@palinkas.sk.

8.6    Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

 • ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ
  • Pri predaji tovaru Kupujúcim Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 • Práva Kupujúcich v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom SPS a príslušnými právnymi predpismi SR (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa).

V prípade Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 • Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcim sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
 • Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom e-mailovej adresy: palinkas@palinkas.sk.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom, ktorej je predaj tovaru začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   1. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   1. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   1. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom: palinkas@palinkas.sk (ďalej len „oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu Predávajúceho uvedenú v článku 3 Kontaktné a identifikačné údaje v bode 3.1 týchto OP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedený na internetovej stránke, ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza na webovej stránke www.palinkas.sk
 1. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

10.4.1   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

10.4.2   predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,

10.4.3   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

10.4.4   predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

10.4.5   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

10.4.6   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

10.4.7   predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

10.4.8   poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 1. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.
 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zodpovedá Spotrebiteľ Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný Spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo súvislosti s ňou, vrátenie nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s Predávajúcim nedohodnú inak a Spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.
 1. Kupujúci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy.
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1    Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi Kupujúcich riadne, bezpečne a zodpovedne. Bližšie informácie o tom, ako nakladá Predávajúci s Vašimi osobnými údajmi, o spôsobe kontaktovania Predávajúceho sú uvedené v dokumente – Informácia o spracúvaní osobných údajov.

11.2    Pri spracúvaní osobných údajov Predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to napríklad e-mailom palinkas@palinkas.sk alebo na adresu miesta podnikania Predávajúceho, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 1. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom.
 1. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, na adrese Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, internetová stránka: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1    Tieto OP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku SR, najmä nie však len v súlade s Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho týmito OP založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmito zákonmi a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

13.2    Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

13.3    Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto OP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

13.4    Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto OP aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

13.5    Neplatnosťou určitého ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení OP. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby namiesto neplatného ustanovenia dohodli ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelom a zmyslom hospodárskemu významu pôvodného ustanovenia

13.6    E-shop je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov! Návštevník/Objednávateľ prečítaním alebo potvrdením týchto OP súhlasí, že má viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ e-shopu nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u Objednávateľa. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal.

13.7    Objednávky môžu byť prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Tieto OP sú platné a účinné od 01.09.2021.