REKLAMAČNÝ PORIADOK

Gabriel Pálinkás

(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

 

1.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „OP“) a definuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho.

1.2    Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

  1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v OP. Pokiaľ Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v OP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
  1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) (Kupujúci – spotrebiteľ) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (Kupujúci – podnikateľ).

2.      ZÁKLADNÉ POJMY

2.1    Na účely tohto Reklamačného poriadku je potrebné zadefinovať nižšie uvedené pojmy.

2.2    Reklamáciou sa rozumie písomné podanie, ktorým Kupujúci uplatňuje zodpovednosť voči Predávajúcemu za tovar/služby neposkytnuté v požadovanej kvalite, spôsobenú nedodržaním povinností vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy. Písomné reklamácie je možné podať v listinnej alebo elektronickej podobe na e-mailovú adresu: palinkas@palinkas.sk.

2.3    Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. (ďalej len „Kupujúci“) Bližšie definície spotrebiteľa a podnikateľa pozri v OP.

2.4    Dopravcom sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Gabriel Pálinkás. (ďalej len „dopravca“)

3.      ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní zásielky prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

3.2    Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné obratom oznámiť e-mailom na adresu: palinkas@palinkas.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s Kúpnou zmluvou. 

3.3    V prípade, že sa po prevzatí zásielky na tovare Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

3.4    Dĺžka záručnej doby pre Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa riadi platnými ustanoveniami príslušného zákona, so stanovenými výnimkami vyplývajúcimi zo zákona. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.

3.5    Dĺžka záručnej doby pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľom trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.

3.6    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko navzájom, čo si na jej základe poskytli.

3.7    Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonnými náležitosťami potrebnými pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).

3.8    Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (ďalej len „záručný list“). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať nákupný doklad (faktúra).

3.9    Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.10  Predávajúci nezodpovedá za vady:

a)    ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho alebo mechanickým poškodením,

b)    o ktorých Kupujúci pri prevzatí zásielky vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený,

c)    pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny zásielky,

d)    ktoré sú spôsobené bežným opotrebením veci spôsobeného jej bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu,

e)    ktoré vyplývajú z povahy výrobku, ktorých životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. batérie),

f)     pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,

g)    ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom,

h)   ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na veci,

i)     ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

4.      UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1    Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom e-mailovej adresy  palinkas@palinkas.sk.

4.2    Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru u Predávajúceho (faktúra/pokladničný doklad) alebo inak hodnoverne preukázať, že vec kúpil od Predávajúceho.

4.3    Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec Predávajúceho poučí Kupujúceho o jeho právach (práva zo zodpovednosti za vady) a na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu veci za novú.

4.5    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu resp. osobe určenej k oprave potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musí strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

5.      ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU PREDÁVAJÚCEHO

5.1    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.2    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.3    Predávajúci poučil Kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúci – spotrebiteľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

6.      SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1    Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      výmenou veci,

b)      vrátením kúpnej ceny,

c)      vyplatením primeranej zľavy z ceny,

d)      písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymenenej veci, opravenej veci, peňazí), alebo

e)      odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.2    Ak je reklamácia vybavená výmenou vadnej veci za vec bez vád, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci.

6.3    Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy veci, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, môže Kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie, pričom Predávajúci v zamietnutí reklamácie bude informovať Kupujúceho o tom, komu môže Kupujúci takú vec zaslať na odborné posúdenie. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak Kupujúci preukáže odborným posúdením zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.

6.4    Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.5    Pri vydaní veci po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe, ktorého bola vec prijatá na reklamáciu (reklamačný protokol), preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), alebo iným spôsobom hodnoverne preukázať oprávnenie prevziať reklamovanú vec, inak môže predávajúci alebo osoba vykonávajúca opravu odmietnuť vec vydať.

6.6    Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom k prevzatiu tovaru a reklamačného protokolu, resp. po vzájomnej dohode môže byť tovar doručený Kupujúcemu po kuriérovi.

6.7    Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád, inak právo zanikne.

6.8    Ak si Kupujúci – podnikateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude Predávajúci Kupujúceho – podnikateľa informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu – podnikateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí Kupujúci – podnikateľ uplatniť u Predávajúceho.

7.         ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1    Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho, ako aj Kupujúceho, prípadne iné osoby, ktoré sa tento Reklamačný poriadok vzťahujú.

7.2    Predávajúci je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok vydaním zmeny. Zmenený Reklamačný poriadok je záväzný dňom publikovania na www.palinkas.sk ak v jeho obsahu nie je uvedené inak.

7.3    Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2021.